SDGs 17 ข้อ คืออะไร มีอะไรบ้าง ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุด

SDGs 17 ข้อ คืออะไร มีอะไรบ้าง
SDGs 17 ข้อ คืออะไร มีอะไรบ้าง ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุด

SDGs 17 ข้อ

เมื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) ที่ต้องการมุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้สิ้นสุดเมื่อช่วงปี 2015 ทางองค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้มีการจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขึ้นมา 17 ข้อ 

โดยจัดทำเป้าหมาย SDGs 17 ข้อ เพื่อต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมในด้านต่าง ๆ รวมถึงสันติสุข ซึ่งในบทความนี้ itnews24hrs.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ SDGs 17 ข้อ ว่าคืออะไร พร้อมกับสรุป SDGs 17 ข้อ ในแบบที่เข้าใจง่าย ๆ ให้ได้อ่านกัน

SDGs 17 ข้อ คืออะไร

SDGs 17 ข้อ คือ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการกำหนดเป้าหมาย SDGs 17 ข้อขึ้นมาก็เพื่อต้องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกและมนุษย์แบบพวกเรากำลังเผชิญอยู่

 เช่น ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข โดยจะมีแนวคิดประมาณว่า ‘ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

ซึ่งทางผู้กำหนด SDGs 17 ข้อ คาดการณ์ว่าจะสามารถทำเป้าหมายเหล่านี้ให้สำเร็จได้ภายในปี 2023

ผู้กำหนด SDGs 17 ข้อ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ผู้กำหนด SDGs 17 ข้อ

ใครเป็นผู้กำหนด SDGs 17 ข้อ

ผู้ที่เป็นคนกำหนด SDGs 17 ข้อ คือ องค์การสหประชาชาติ หรือ The UN (United Nations) โดยมีการจัดทำ SDGs 17 ข้อ หลังจากที่สิ้นสุดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เมื่อปี 2015 ซึ่งทาง UN คาดว่าเป้าหมาย SDGs 17 ข้อ จะสามารถทำให้สำเร็จได้ภายในปี 2030

SDGs 17 ข้อ มีอะไรบ้าง

สรุป SDGs 17 ข้อ ให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

1.ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No Poverty )

2.ยุติความหิวโหย (Zero Hunger)

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health and Well-being)

4.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม มีการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อำนาจของผู้หญิง รวมถึงเด็กหญิงทุกคน (Gender Equality)

SDGs 17 ข้อ มีเป้าหมายบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ

6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำ และการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน Clean Water and Sanitation)

7.สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน(Affordable and Clean Energy)

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth)

9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน มีการส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, Innovation, and Infrastructure)

10. ลดความไม่เสมอภาคภายใน และระหว่างประเทศ (Reduced Inequalities)

11.ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน(Sustainable Cities and Communities )

12.สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)

SDGs 17 ข้อ มีเป้าหมายปฎิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13.ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action)

14.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water)

15.ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land)

16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ Peace, Justice, and Strong Institutions)

17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

SDGs 17 ข้อ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

SDGs 17 ข้อ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

เป้าหมาย SDGs 17 ข้อ เปรียบเสมือนแนวทางพื้นฐานที่ใช้ในการวางแผน เพื่อการพัฒนาประเทศในระดับชาติให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากแต่ละประเทศสามารถทำตามแนวทาง SDGs 17 ข้อได้ แน่นอนว่าจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชาติ มีความเท่าเทียม ความสันติสุข และมีความเสมอภาคเกิดขึ้น รวมถึงยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และทรัพยากรในระยะยาวอีกด้วย

แน่นอนว่าการทำตาม SDGs 17 ข้อเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ แต่หากมองเจาะลึกลงไปแล้ว SDGs 17 ข้อ ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีความน่าสนใจ เพราะหากสามารถทำได้จะช่วยให้ชีวิตประชากรทั่วโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความเป็นคนเท่ากัน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลาย แต่ใด ๆ แล้วคงการทำให้ SDGs 17 ข้อสำเร็จตามเป้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ในโลก แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแบบที่คิด แต่ก็อดคาดหวังไม่ได้ว่าจะดีแค่ไหนกันเชียว หากเราสามารถทำตามแนวทาง SDGs 17 ข้อได้จริง ๆ